← Back to Build Orders

Mongol

Description

das

Build Order

Time (MM:SS) Description Food Wood Gold Stone
5 dân làm gỗ, 1 dân xây Công trình ụ thiên 5 0 0
Mua thêm dân làm Food, dân xây xong CÔNG TRÌNH Ự THIÊN cho qua làm Food 2 5 0 0
Đủ 150 gỗ thì dừng, cho 2 dân xây Đồng cỏ ở gần Công trình ụ thiên, 3 dân khai thác vàng, còn lại khai thác Food 6 0 3 0
Đủ 250 Gold thì cho về làm Food -> Đủ 400 food; 200 Gold -> 3 Vill xây đời II 9 0 0 0
Cho 3 Vill Food, còn lại Wood 3 18 0 0
Dồn 900 Wood xây Nhà chính 2rd 3 10 0 0
Tăng thêm Vill Food 15 10 0 0
Đủ wood xây Trường bắn + Nhà lính 15 10 0 0
Sau khi đủ 15 Food, 15 Wood -> Đưa dân ra khai thác vàng( cho lính giáo ra canh bãi Gold ) 15 15 3 0
After 3 vill Gold -> Build more Nhà quân 15 15 3 0
Tăng Vill Wood để có wood xây thêm Đồng cỏ 15 20 5 0
Build Chòi bảo vệ bãi Gold -> Đưa quân đi công -> Xây lò rèn 15 20 5 0
Đủ 20 Vill Wood thì tăng Vill Food 20 20 5 0
Dư gỗ thì xây thêm Đồng cỏ 20 20 5 0
Export Build Order

Civilization

Mongols

Patch

Patch 7.0.5861 (Season 5 Update)

Map Type

Open

Difficulty

Easy

Build Type

Timing Attack

Created By

Uploaded By

Views

144

Created At

September 30, 2023 05:57

Comments

No comments yet.

New Comment

By submitting you also agree that no content violates this site's terms of service.